Somatória
Ranking EVO Tour - 2020
9OakID:27012 pontos2 vitórias0 tours vencidos2 tours jogados
ASKOVID:7863 pontos3 vitórias0 tours vencidos1 tour jogado
AzherenID:27070 pontos0 vitórias0 tours vencidos1 tour jogado
BeraldinhoID:5156 pontos6 vitórias0 tours vencidos6 tours jogados
ChapoID:27545 pontos5 vitórias1 tour vencido2 tours jogados
ClawID:27051 pontos1 vitórias0 tours vencidos1 tour jogado
DaisukeID:6452 pontos2 vitórias0 tours vencidos1 tour jogado
DiihID:334 pontos4 vitórias0 tours vencidos10 tours jogados
DraKeyTTID:26630 pontos0 vitórias0 tours vencidos7 tours jogados
DragonXDID:1380 pontos0 vitórias0 tours vencidos1 tour jogado
DraxlerID:1290 pontos0 vitórias0 tours vencidos2 tours jogados
EnriqueID:20618 pontos8 vitórias0 tours vencidos6 tours jogados
EnzonanaID:27330 pontos0 vitórias0 tours vencidos1 tour jogado
EremitaID:2916 pontos7 vitórias0 tours vencidos10 tours jogados
Eternal SpiritID:699 pontos11 vitórias1 tour vencido8 tours jogados
GalaxiajediID:23420 pontos0 vitórias0 tours vencidos2 tours jogados
HecID:180615 pontos17 vitórias1 tour vencido13 tours jogados
HieiID:462 pontos2 vitórias0 tours vencidos2 tours jogados
JeidelID:21668 pontos9 vitórias1 tour vencido5 tours jogados
LingID:26801 pontos1 vitórias0 tours vencidos1 tour jogado
LpZID:19879 pontos9 vitórias0 tours vencidos7 tours jogados
LuffyID:81415 pontos18 vitórias1 tour vencido15 tours jogados
Lukkz12ID:27060 pontos0 vitórias0 tours vencidos1 tour jogado
Lynch mi A2ID:12110 pontos0 vitórias0 tours vencidos2 tours jogados
M RodriguesID:5712 pontos15 vitórias0 tours vencidos14 tours jogados
MakesuitID:18113 pontos3 vitórias0 tours vencidos6 tours jogados
Odeio stallID:3043 pontos3 vitórias0 tours vencidos3 tours jogados
PataozinhoID:205626 pontos34 vitórias4 tours vencidos14 tours jogados
PippoID:19400 pontos0 vitórias0 tours vencidos2 tours jogados
RAFAID:2840 pontos0 vitórias0 tours vencidos1 tour jogado
ShakurID:11941 pontos1 vitórias0 tours vencidos2 tours jogados
SplashID:5316 pontos17 vitórias0 tours vencidos12 tours jogados
T4tsuyaID:27460 pontos0 vitórias0 tours vencidos3 tours jogados
TDNTID:199622 pontos25 vitórias1 tour vencido15 tours jogados
TistieyZID:1551 pontos1 vitórias0 tours vencidos4 tours jogados
WevtonID:8196 pontos9 vitórias0 tours vencidos5 tours jogados
XIBSID:27080 pontos0 vitórias0 tours vencidos1 tour jogado
ZaaelID:6940 pontos0 vitórias0 tours vencidos1 tour jogado
ZampauloZID:1702 pontos3 vitórias0 tours vencidos2 tours jogados
[DR] CaCaTuAID:549 pontos9 vitórias1 tour vencido8 tours jogados
[DR] LiarFairyID:7560 pontos0 vitórias0 tours vencidos1 tour jogado
[DR] ShootID:1584 pontos4 vitórias0 tours vencidos4 tours jogados
[DR] Song Of SpiritID:19884 pontos4 vitórias0 tours vencidos7 tours jogados
[DR] TOINHA (HTLC)ID:143915 pontos18 vitórias0 tours vencidos12 tours jogados
[DR] Thiago NunesID:76518 pontos22 vitórias2 tours vencidos12 tours jogados
[DR]ibrahimovicID:2863 pontos3 vitórias0 tours vencidos5 tours jogados
[SKY] KaelID:7144 pontos4 vitórias0 tours vencidos7 tours jogados
[SaFe] DonnelID:15610 pontos0 vitórias0 tours vencidos2 tours jogados
baxinho0ID:26640 pontos0 vitórias0 tours vencidos1 tour jogado
betostormID:26745 pontos5 vitórias0 tours vencidos8 tours jogados
deltaID:26090 pontos0 vitórias0 tours vencidos2 tours jogados
don saxID:27020 pontos0 vitórias0 tours vencidos2 tours jogados
fuladonoID:4633 pontos3 vitórias0 tours vencidos3 tours jogados
gabuuZID:26923 pontos3 vitórias0 tours vencidos3 tours jogados
intmocompassaID:27790 pontos0 vitórias0 tours vencidos1 tour jogado
k3nixID:234810 pontos14 vitórias1 tour vencido7 tours jogados
kalangowhID:26830 pontos0 vitórias0 tours vencidos2 tours jogados
kenycrID:25481 pontos1 vitórias0 tours vencidos2 tours jogados
leo568ID:17022 pontos2 vitórias0 tours vencidos1 tour jogado
nerdsuniverseID:27730 pontos0 vitórias0 tours vencidos1 tour jogado
rockID:26690 pontos0 vitórias0 tours vencidos1 tour jogado
stampiID:26678 pontos8 vitórias0 tours vencidos8 tours jogados
tipulipaID:26711 pontos1 vitórias0 tours vencidos11 tours jogados
EVO Tour #1 [R1]
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DragonXD
EVO Tour #1 [R1]
+0 pontos(0 wins)
X
Enrique
EVO Tour #1 [R1]
+0 pontos(0 wins)
X
X
Eternal Spirit
EVO Tour #1 [R1]
+3 pontos(3 wins)
X
X
X
Jeidel
EVO Tour #1 [R1]
+0 pontos(0 wins)
X
LpZ
EVO Tour #1 [R1]
+2 pontos(2 wins)
Luffy
EVO Tour #1 [R1]
+1 pontos(1 wins)
X
X
M Rodrigues
EVO Tour #1 [R1]
+0 pontos(0 wins)
Makesuit
EVO Tour #1 [R1]
+0 pontos(0 wins)
X
Pataozinho
EVO Tour #1 [R1]
+5 pontos(5 wins)
X
RAFA
EVO Tour #1 [R1]
+0 pontos(0 wins)
Shakur
EVO Tour #1 [R1]
+0 pontos(0 wins)
Splash
EVO Tour #1 [R1]
+3 pontos(3 wins)
X
TDNT
EVO Tour #1 [R1]
+2 pontos(2 wins)
TistieyZ
EVO Tour #1 [R1]
+0 pontos(0 wins)
Wevton
EVO Tour #1 [R1]
+1 pontos(1 wins)
X
X
X
[DR] CaCaTuA
EVO Tour #1 [R1]
+1 pontos(1 wins)
X
X
[DR] Song Of Spirit
EVO Tour #1 [R1]
+1 pontos(1 wins)
[DR] TOINHA (HTLC)
EVO Tour #1 [R1]
+1 pontos(1 wins)
[DR] Thiago Nunes
EVO Tour #1 [R1]
+2 pontos(2 wins)
X
[SKY] Kael
EVO Tour #1 [R1]
+0 pontos(0 wins)
X
baxinho0
EVO Tour #1 [R1]
+0 pontos(0 wins)
betostorm
EVO Tour #1 [R1]
+0 pontos(0 wins)
X
X
fuladono
EVO Tour #1 [R1]
+1 pontos(1 wins)
gabuuZ
EVO Tour #1 [R1]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
kenycr
EVO Tour #1 [R1]
+0 pontos(0 wins)
leo568
EVO Tour #1 [R1]
+2 pontos(2 wins)
X
X
X
tipulipa
EVO Tour #1 [R1]
+0 pontos(0 wins)
EVO Tour #2 [R1]
X
X
X
X
X
X
X
Diih
EVO Tour #2 [R1]
+2 pontos(2 wins)
X
X
X
Enrique
EVO Tour #2 [R1]
+4 pontos(4 wins)
X
X
Eternal Spirit
EVO Tour #2 [R1]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
Jeidel
EVO Tour #2 [R1]
+1 pontos(1 wins)
Ling
EVO Tour #2 [R1]
+1 pontos(1 wins)
LpZ
EVO Tour #2 [R1]
+0 pontos(0 wins)
Luffy
EVO Tour #2 [R1]
+1 pontos(1 wins)
X
X
M Rodrigues
EVO Tour #2 [R1]
+3 pontos(3 wins)
Makesuit
EVO Tour #2 [R1]
+0 pontos(0 wins)
X
Pataozinho
EVO Tour #2 [R1]
+1 pontos(1 wins)
X
X
X
X
X
TDNT
EVO Tour #2 [R1]
+0 pontos(0 wins)
TistieyZ
EVO Tour #2 [R1]
+0 pontos(0 wins)
Wevton
EVO Tour #2 [R1]
+1 pontos(1 wins)
X
X
X
[DR] CaCaTuA
EVO Tour #2 [R1]
+0 pontos(0 wins)
[DR] LiarFairy
EVO Tour #2 [R1]
+0 pontos(0 wins)
X
[DR] Song Of Spirit
EVO Tour #2 [R1]
+0 pontos(0 wins)
[DR] TOINHA (HTLC)
EVO Tour #2 [R1]
+0 pontos(0 wins)
[DR] Thiago Nunes
EVO Tour #2 [R1]
+2 pontos(2 wins)
X
X
X
X
betostorm
EVO Tour #2 [R1]
+3 pontos(3 wins)
X
X
fuladono
EVO Tour #2 [R1]
+0 pontos(0 wins)
gabuuZ
EVO Tour #2 [R1]
+2 pontos(2 wins)
X
X
kalangowh
EVO Tour #2 [R1]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
X
stampi
EVO Tour #2 [R1]
+2 pontos(2 wins)
tipulipa
EVO Tour #2 [R1]
+0 pontos(0 wins)
EVO Tour #3 [R2]
X
X
X
X
X
X
X
Diih
EVO Tour #3 [R2]
+0 pontos(0 wins)
X
X
Draxler
EVO Tour #3 [R2]
+0 pontos(0 wins)
Enrique
EVO Tour #3 [R2]
+0 pontos(0 wins)
X
Eremita
EVO Tour #3 [R2]
+2 pontos(2 wins)
Eternal Spirit
EVO Tour #3 [R2]
+2 pontos(2 wins)
X
X
X
X
X
X
Luffy
EVO Tour #3 [R2]
+0 pontos(0 wins)
X
X
M Rodrigues
EVO Tour #3 [R2]
+2 pontos(2 wins)
X
X
Pataozinho
EVO Tour #3 [R2]
+4 pontos(4 wins)
X
X
X
Splash
EVO Tour #3 [R2]
+3 pontos(3 wins)
X
TDNT
EVO Tour #3 [R2]
+5 pontos(5 wins)
X
Wevton
EVO Tour #3 [R2]
+2 pontos(2 wins)
X
X
X
[DR] CaCaTuA
EVO Tour #3 [R2]
+1 pontos(1 wins)
X
X
X
[DR] TOINHA (HTLC)
EVO Tour #3 [R2]
+0 pontos(0 wins)
[DR] Thiago Nunes
EVO Tour #3 [R2]
+0 pontos(0 wins)
X
[SKY] Kael
EVO Tour #3 [R2]
+0 pontos(0 wins)
[SaFe] Donnel
EVO Tour #3 [R2]
+0 pontos(0 wins)
X
betostorm
EVO Tour #3 [R2]
+0 pontos(0 wins)
delta
EVO Tour #3 [R2]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
stampi
EVO Tour #3 [R2]
+1 pontos(1 wins)
tipulipa
EVO Tour #3 [R2]
+0 pontos(0 wins)
EVO Tour #4 [R2]
X
X
Azheren
EVO Tour #4 [R2]
+0 pontos(0 wins)
X
X
Claw
EVO Tour #4 [R2]
+1 pontos(1 wins)
X
Diih
EVO Tour #4 [R2]
+0 pontos(0 wins)
DraKeyTT
EVO Tour #4 [R2]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
X
Eremita
EVO Tour #4 [R2]
+0 pontos(0 wins)
Eternal Spirit
EVO Tour #4 [R2]
+5 pontos(5 wins)
X
Hec
EVO Tour #4 [R2]
+2 pontos(2 wins)
X
X
X
LpZ
EVO Tour #4 [R2]
+2 pontos(2 wins)
Luffy
EVO Tour #4 [R2]
+2 pontos(2 wins)
Lukkz12
EVO Tour #4 [R2]
+0 pontos(0 wins)
X
M Rodrigues
EVO Tour #4 [R2]
+0 pontos(0 wins)
Makesuit
EVO Tour #4 [R2]
+3 pontos(3 wins)
X
Pataozinho
EVO Tour #4 [R2]
+1 pontos(1 wins)
X
X
X
X
X
TDNT
EVO Tour #4 [R2]
+1 pontos(1 wins)
TistieyZ
EVO Tour #4 [R2]
+0 pontos(0 wins)
X
XIBS
EVO Tour #4 [R2]
+0 pontos(0 wins)
X
X
[DR] CaCaTuA
EVO Tour #4 [R2]
+0 pontos(0 wins)
X
X
[DR] Song Of Spirit
EVO Tour #4 [R2]
+0 pontos(0 wins)
[DR] TOINHA (HTLC)
EVO Tour #4 [R2]
+2 pontos(2 wins)
[DR] Thiago Nunes
EVO Tour #4 [R2]
+3 pontos(3 wins)
[DR]ibrahimovic
EVO Tour #4 [R2]
+0 pontos(0 wins)
[SKY] Kael
EVO Tour #4 [R2]
+1 pontos(1 wins)
X
X
betostorm
EVO Tour #4 [R2]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
gabuuZ
EVO Tour #4 [R2]
+1 pontos(1 wins)
X
X
X
kenycr
EVO Tour #4 [R2]
+1 pontos(1 wins)
X
X
X
X
tipulipa
EVO Tour #4 [R2]
+0 pontos(0 wins)
EVO Tour #5 [R3]
X
ASKOV
EVO Tour #5 [R3]
+3 pontos(3 wins)
X
X
X
X
Daisuke
EVO Tour #5 [R3]
+2 pontos(2 wins)
Diih
EVO Tour #5 [R3]
+0 pontos(0 wins)
DraKeyTT
EVO Tour #5 [R3]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
X
Eremita
EVO Tour #5 [R3]
+0 pontos(0 wins)
X
X
Hec
EVO Tour #5 [R3]
+2 pontos(2 wins)
X
X
X
X
Luffy
EVO Tour #5 [R3]
+0 pontos(0 wins)
X
X
M Rodrigues
EVO Tour #5 [R3]
+2 pontos(2 wins)
Makesuit
EVO Tour #5 [R3]
+0 pontos(0 wins)
X
Pataozinho
EVO Tour #5 [R3]
+5 pontos(5 wins)
X
X
X
Splash
EVO Tour #5 [R3]
+2 pontos(2 wins)
X
TDNT
EVO Tour #5 [R3]
+0 pontos(0 wins)
X
Wevton
EVO Tour #5 [R3]
+3 pontos(3 wins)
X
X
ZampauloZ
EVO Tour #5 [R3]
+1 pontos(1 wins)
X
X
X
[DR] Song Of Spirit
EVO Tour #5 [R3]
+1 pontos(1 wins)
[DR] TOINHA (HTLC)
EVO Tour #5 [R3]
+4 pontos(4 wins)
[DR] Thiago Nunes
EVO Tour #5 [R3]
+1 pontos(1 wins)
[DR]ibrahimovic
EVO Tour #5 [R3]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
X
delta
EVO Tour #5 [R3]
+0 pontos(0 wins)
don sax
EVO Tour #5 [R3]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
tipulipa
EVO Tour #5 [R3]
+0 pontos(0 wins)
EVO Tour #6 [R3]
X
X
X
X
X
X
X
Diih
EVO Tour #6 [R3]
+0 pontos(0 wins)
X
X
Draxler
EVO Tour #6 [R3]
+0 pontos(0 wins)
X
X
Eremita
EVO Tour #6 [R3]
+0 pontos(0 wins)
Eternal Spirit
EVO Tour #6 [R3]
+0 pontos(0 wins)
X
Hec
EVO Tour #6 [R3]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
X
Luffy
EVO Tour #6 [R3]
+3 pontos(3 wins)
X
Lynch mi A2
EVO Tour #6 [R3]
+0 pontos(0 wins)
M Rodrigues
EVO Tour #6 [R3]
+2 pontos(2 wins)
Makesuit
EVO Tour #6 [R3]
+0 pontos(0 wins)
X
Pataozinho
EVO Tour #6 [R3]
+4 pontos(4 wins)
X
X
Shakur
EVO Tour #6 [R3]
+1 pontos(1 wins)
X
X
TDNT
EVO Tour #6 [R3]
+3 pontos(3 wins)
X
Wevton
EVO Tour #6 [R3]
+2 pontos(2 wins)
X
X
ZampauloZ
EVO Tour #6 [R3]
+2 pontos(2 wins)
X
X
X
X
[DR] TOINHA (HTLC)
EVO Tour #6 [R3]
+2 pontos(2 wins)
[DR] Thiago Nunes
EVO Tour #6 [R3]
+1 pontos(1 wins)
[DR]ibrahimovic
EVO Tour #6 [R3]
+0 pontos(0 wins)
[SKY] Kael
EVO Tour #6 [R3]
+0 pontos(0 wins)
[SaFe] Donnel
EVO Tour #6 [R3]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
don sax
EVO Tour #6 [R3]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
EVO Tour #7 [R4]
X
X
X
X
X
X
X
Diih
EVO Tour #7 [R4]
+0 pontos(0 wins)
DraKeyTT
EVO Tour #7 [R4]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
X
Eremita
EVO Tour #7 [R4]
+1 pontos(1 wins)
X
X
Hec
EVO Tour #7 [R4]
+1 pontos(1 wins)
X
Jeidel
EVO Tour #7 [R4]
+4 pontos(4 wins)
X
X
Luffy
EVO Tour #7 [R4]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
Makesuit
EVO Tour #7 [R4]
+0 pontos(0 wins)
X
Pataozinho
EVO Tour #7 [R4]
+2 pontos(2 wins)
X
X
X
Splash
EVO Tour #7 [R4]
+1 pontos(1 wins)
X
X
X
X
X
X
X
[DR] CaCaTuA
EVO Tour #7 [R4]
+2 pontos(2 wins)
X
X
[DR] Song Of Spirit
EVO Tour #7 [R4]
+0 pontos(0 wins)
[DR] TOINHA (HTLC)
EVO Tour #7 [R4]
+1 pontos(1 wins)
[DR] Thiago Nunes
EVO Tour #7 [R4]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
X
betostorm
EVO Tour #7 [R4]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
stampi
EVO Tour #7 [R4]
+3 pontos(3 wins)
tipulipa
EVO Tour #7 [R4]
+0 pontos(0 wins)
EVO Tour #8 [R4]
X
X
X
X
X
X
X
X
DraKeyTT
EVO Tour #8 [R4]
+0 pontos(0 wins)
X
X
Enrique
EVO Tour #8 [R4]
+1 pontos(1 wins)
Enzonana
EVO Tour #8 [R4]
+0 pontos(0 wins)
Eremita
EVO Tour #8 [R4]
+0 pontos(0 wins)
Eternal Spirit
EVO Tour #8 [R4]
+0 pontos(0 wins)
X
Hec
EVO Tour #8 [R4]
+4 pontos(4 wins)
X
Jeidel
EVO Tour #8 [R4]
+1 pontos(1 wins)
X
X
Luffy
EVO Tour #8 [R4]
+0 pontos(0 wins)
X
X
M Rodrigues
EVO Tour #8 [R4]
+2 pontos(2 wins)
X
X
X
X
X
X
X
X
TDNT
EVO Tour #8 [R4]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
X
X
[DR] CaCaTuA
EVO Tour #8 [R4]
+0 pontos(0 wins)
X
X
[DR] Song Of Spirit
EVO Tour #8 [R4]
+2 pontos(2 wins)
[DR] TOINHA (HTLC)
EVO Tour #8 [R4]
+3 pontos(3 wins)
X
X
[SKY] Kael
EVO Tour #8 [R4]
+1 pontos(1 wins)
X
X
betostorm
EVO Tour #8 [R4]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
tipulipa
EVO Tour #8 [R4]
+1 pontos(1 wins)
EVO Tour #9 [R5]
X
X
X
X
X
X
X
Diih
EVO Tour #9 [R5]
+2 pontos(2 wins)
X
X
X
X
X
Eremita
EVO Tour #9 [R5]
+2 pontos(2 wins)
Eternal Spirit
EVO Tour #9 [R5]
+0 pontos(0 wins)
X
Hec
EVO Tour #9 [R5]
+2 pontos(2 wins)
X
Jeidel
EVO Tour #9 [R5]
+3 pontos(3 wins)
X
LpZ
EVO Tour #9 [R5]
+1 pontos(1 wins)
Luffy
EVO Tour #9 [R5]
+5 pontos(5 wins)
X
X
M Rodrigues
EVO Tour #9 [R5]
+0 pontos(0 wins)
X
X
Pataozinho
EVO Tour #9 [R5]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
Splash
EVO Tour #9 [R5]
+0 pontos(0 wins)
T4tsuya
EVO Tour #9 [R5]
+0 pontos(0 wins)
TDNT
EVO Tour #9 [R5]
+4 pontos(4 wins)
X
X
X
X
X
[DR] CaCaTuA
EVO Tour #9 [R5]
+0 pontos(0 wins)
X
X
[DR] Song Of Spirit
EVO Tour #9 [R5]
+0 pontos(0 wins)
[DR] TOINHA (HTLC)
EVO Tour #9 [R5]
+0 pontos(0 wins)
[DR] Thiago Nunes
EVO Tour #9 [R5]
+2 pontos(2 wins)
[DR]ibrahimovic
EVO Tour #9 [R5]
+3 pontos(3 wins)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
kalangowh
EVO Tour #9 [R5]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
X
stampi
EVO Tour #9 [R5]
+0 pontos(0 wins)
X
EVO Tour #10 [R5]
X
X
X
X
X
X
X
Diih
EVO Tour #10 [R5]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
X
X
Eremita
EVO Tour #10 [R5]
+0 pontos(0 wins)
X
Galaxiajedi
EVO Tour #10 [R5]
+0 pontos(0 wins)
Hec
EVO Tour #10 [R5]
+1 pontos(1 wins)
X
X
X
X
Luffy
EVO Tour #10 [R5]
+1 pontos(1 wins)
X
X
M Rodrigues
EVO Tour #10 [R5]
+0 pontos(0 wins)
X
X
Pataozinho
EVO Tour #10 [R5]
+4 pontos(4 wins)
X
X
X
Splash
EVO Tour #10 [R5]
+3 pontos(3 wins)
T4tsuya
EVO Tour #10 [R5]
+0 pontos(0 wins)
TDNT
EVO Tour #10 [R5]
+0 pontos(0 wins)
TistieyZ
EVO Tour #10 [R5]
+1 pontos(1 wins)
X
X
X
X
X
X
[DR] Shoot
EVO Tour #10 [R5]
+2 pontos(2 wins)
X
X
[DR] Thiago Nunes
EVO Tour #10 [R5]
+1 pontos(1 wins)
[DR]ibrahimovic
EVO Tour #10 [R5]
+0 pontos(0 wins)
[SKY] Kael
EVO Tour #10 [R5]
+2 pontos(2 wins)
X
X
X
X
X
X
X
X
k3nix
EVO Tour #10 [R5]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
X
X
X
X
EVO Tour #11 [R6]
X
X
X
Beraldinho
EVO Tour #11 [R6]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
Diih
EVO Tour #11 [R6]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
X
X
Eremita
EVO Tour #11 [R6]
+1 pontos(1 wins)
X
X
Hec
EVO Tour #11 [R6]
+0 pontos(0 wins)
Hiei
EVO Tour #11 [R6]
+2 pontos(2 wins)
X
X
LpZ
EVO Tour #11 [R6]
+1 pontos(1 wins)
X
X
Lynch mi A2
EVO Tour #11 [R6]
+0 pontos(0 wins)
M Rodrigues
EVO Tour #11 [R6]
+0 pontos(0 wins)
X
X
Pataozinho
EVO Tour #11 [R6]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
Splash
EVO Tour #11 [R6]
+1 pontos(1 wins)
X
TDNT
EVO Tour #11 [R6]
+1 pontos(1 wins)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
[DR] TOINHA (HTLC)
EVO Tour #11 [R6]
+3 pontos(3 wins)
[DR] Thiago Nunes
EVO Tour #11 [R6]
+4 pontos(4 wins)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
k3nix
EVO Tour #11 [R6]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
X
X
stampi
EVO Tour #11 [R6]
+2 pontos(2 wins)
tipulipa
EVO Tour #11 [R6]
+0 pontos(0 wins)
EVO Tour #12 [R6]
X
X
X
Beraldinho
EVO Tour #12 [R6]
+1 pontos(1 wins)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Eremita
EVO Tour #12 [R6]
+1 pontos(1 wins)
X
X
Hec
EVO Tour #12 [R6]
+2 pontos(2 wins)
Hiei
EVO Tour #12 [R6]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
Luffy
EVO Tour #12 [R6]
+2 pontos(2 wins)
X
X
M Rodrigues
EVO Tour #12 [R6]
+0 pontos(0 wins)
X
X
Pataozinho
EVO Tour #12 [R6]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
Splash
EVO Tour #12 [R6]
+3 pontos(3 wins)
X
TDNT
EVO Tour #12 [R6]
+1 pontos(1 wins)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
[SKY] Kael
EVO Tour #12 [R6]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
X
X
X
X
X
k3nix
EVO Tour #12 [R6]
+4 pontos(4 wins)
X
X
X
nerdsuniverse
EVO Tour #12 [R6]
+0 pontos(0 wins)
X
stampi
EVO Tour #12 [R6]
+0 pontos(0 wins)
tipulipa
EVO Tour #12 [R6]
+0 pontos(0 wins)
EVO Tour #13 [R7]
X
X
X
Beraldinho
EVO Tour #13 [R7]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
X
DraKeyTT
EVO Tour #13 [R7]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
X
X
X
X
Hec
EVO Tour #13 [R7]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
LpZ
EVO Tour #13 [R7]
+2 pontos(2 wins)
Luffy
EVO Tour #13 [R7]
+1 pontos(1 wins)
X
X
M Rodrigues
EVO Tour #13 [R7]
+0 pontos(0 wins)
X
X
Pataozinho
EVO Tour #13 [R7]
+2 pontos(2 wins)
X
X
X
Splash
EVO Tour #13 [R7]
+1 pontos(1 wins)
X
TDNT
EVO Tour #13 [R7]
+1 pontos(1 wins)
X
X
X
X
X
X
X
[DR] Shoot
EVO Tour #13 [R7]
+0 pontos(0 wins)
X
X
[DR] Thiago Nunes
EVO Tour #13 [R7]
+4 pontos(4 wins)
X
X
X
X
betostorm
EVO Tour #13 [R7]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
X
X
k3nix
EVO Tour #13 [R7]
+3 pontos(3 wins)
X
X
X
X
rock
EVO Tour #13 [R7]
+0 pontos(0 wins)
X
X
EVO Tour #14 [R7]
9Oak
EVO Tour #14 [R7]
+2 pontos(2 wins)
X
X
Beraldinho
EVO Tour #14 [R7]
+2 pontos(2 wins)
Chapo
EVO Tour #14 [R7]
+5 pontos(5 wins)
X
X
Diih
EVO Tour #14 [R7]
+0 pontos(0 wins)
DraKeyTT
EVO Tour #14 [R7]
+0 pontos(0 wins)
X
X
Enrique
EVO Tour #14 [R7]
+3 pontos(3 wins)
X
X
X
Galaxiajedi
EVO Tour #14 [R7]
+0 pontos(0 wins)
Hec
EVO Tour #14 [R7]
+1 pontos(1 wins)
X
X
X
X
Luffy
EVO Tour #14 [R7]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
X
Odeio stall
EVO Tour #14 [R7]
+0 pontos(0 wins)
Pataozinho
EVO Tour #14 [R7]
+2 pontos(2 wins)
Pippo
EVO Tour #14 [R7]
+0 pontos(0 wins)
X
X
Splash
EVO Tour #14 [R7]
+0 pontos(0 wins)
X
TDNT
EVO Tour #14 [R7]
+3 pontos(3 wins)
X
X
X
X
X
X
X
[DR] Shoot
EVO Tour #14 [R7]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
fuladono
EVO Tour #14 [R7]
+2 pontos(2 wins)
X
X
k3nix
EVO Tour #14 [R7]
+4 pontos(4 wins)
X
X
X
X
X
stampi
EVO Tour #14 [R7]
+0 pontos(0 wins)
X
EVO Tour #15 [R8]
X
X
X
Beraldinho
EVO Tour #15 [R8]
+3 pontos(3 wins)
X
X
X
X
X
X
X
Enrique
EVO Tour #15 [R8]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
X
Hec
EVO Tour #15 [R8]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
LpZ
EVO Tour #15 [R8]
+1 pontos(1 wins)
Luffy
EVO Tour #15 [R8]
+1 pontos(1 wins)
X
X
M Rodrigues
EVO Tour #15 [R8]
+1 pontos(1 wins)
X
Odeio stall
EVO Tour #15 [R8]
+0 pontos(0 wins)
Pataozinho
EVO Tour #15 [R8]
+4 pontos(4 wins)
X
X
X
Splash
EVO Tour #15 [R8]
+0 pontos(0 wins)
T4tsuya
EVO Tour #15 [R8]
+0 pontos(0 wins)
TDNT
EVO Tour #15 [R8]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
X
X
X
X
[DR] Shoot
EVO Tour #15 [R8]
+2 pontos(2 wins)
X
[DR] TOINHA (HTLC)
EVO Tour #15 [R8]
+0 pontos(0 wins)
[DR] Thiago Nunes
EVO Tour #15 [R8]
+2 pontos(2 wins)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
k3nix
EVO Tour #15 [R8]
+1 pontos(1 wins)
X
X
X
X
X
X
tipulipa
EVO Tour #15 [R8]
+0 pontos(0 wins)
EVO Tour #16 [R8]
9Oak
EVO Tour #16 [R8]
+0 pontos(0 wins)
X
X
Beraldinho
EVO Tour #16 [R8]
+0 pontos(0 wins)
Chapo
EVO Tour #16 [R8]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
DraKeyTT
EVO Tour #16 [R8]
+0 pontos(0 wins)
X
X
X
X
X
Eternal Spirit
EVO Tour #16 [R8]
+1 pontos(1 wins)
X
Hec
EVO Tour #16 [R8]
+2 pontos(2 wins)
X
X
X
X
Luffy
EVO Tour #16 [R8]
+1 pontos(1 wins)
X
X
M Rodrigues
EVO Tour #16 [R8]
+3 pontos(3 wins)
X
Odeio stall
EVO Tour #16 [R8]
+3 pontos(3 wins)
X
Pippo
EVO Tour #16 [R8]
+0 pontos(0 wins)
X
X
Splash
EVO Tour #16 [R8]
+0 pontos(0 wins)
X
TDNT
EVO Tour #16 [R8]
+4 pontos(4 wins)
X
X
X
Zaael
EVO Tour #16 [R8]
+0 pontos(0 wins)
X
[DR] CaCaTuA
EVO Tour #16 [R8]
+5 pontos(5 wins)
X
X
X
[DR] TOINHA (HTLC)
EVO Tour #16 [R8]
+2 pontos(2 wins)
X
X
X
X
X
betostorm
EVO Tour #16 [R8]
+2 pontos(2 wins)
X
X
X
X
intmocompassa
EVO Tour #16 [R8]
+0 pontos(0 wins)
k3nix
EVO Tour #16 [R8]
+2 pontos(2 wins)
X
X
X
X
X
stampi
EVO Tour #16 [R8]
+0 pontos(0 wins)
tipulipa
EVO Tour #16 [R8]
+0 pontos(0 wins)